Cộng đồng hỗ trợ Hoàng Nguyễn:

zalo icon


1. Cấu hình yêu cầu

 • Thực hiện trên Android 3.2
 • Cấu hình tối thiểu Android 2.3.3
 • Bộ nhớ tối thiểu 8mb
 • Điện thoại phải kết nối Wifi hoặc 3G trong lúc sử dụng
 • Sử dụng Gmail để đăng nhập vào chương trình

2. Chức năng

 • Quản lý tài khoản
 • Quản lý thể loại
 • Quản lý giao dịch
 • Thống kê
2.1 Tài khoản
 • Bạn có thể tạo nhiều tài khoản tùy theo mục đích sử dụng.
 • 1 tài khoản sẽ gồm nhiều giao dịch. VD: tài khoản tiền mặt, tài khoản ATM…
 • Số dư ban đầu là số tiền ban đầu thiết lập cho tài khoản.
 • Ngân sách dự kiến là số tiền trong tài khoản bạn dự định dùng trong tháng hoặc năm.
2.2 Thể loại
 • Lần đầu đăng nhập bạn sẽ được hệ thống khởi tạo một số dữ liệu mẫu.
 • Mặc định là thể loại gốc nên không thể xóa.
 • Các thể loại sẽ thuộc thể loại cha của nó. VD: ăn sáng thuộc ăn uống, ăn uống thuộc mặc định…
 • Khi xóa thể loại cha, các thể loại con của nó sẽ trở thành cha (tức là thuộc cha là mặc định).
2.3 Giao dịch
 • Mỗi giao dịch thuộc 1 tài khoản nhất định.
 • Mỗi giao dịch có tên là tên của thể loại đã được tạo.
 • Có 2 loại giao dịch chính là thu và chi.
 • Tùy theo thu hay chi mà sẽ cộng hay trừ vào số dư tài khoản.
2.4 Thống kê
 • Thống kê theo năm sẽ thống kê thu, chi và tổng cộng của từng tháng trong năm.
 • Thống kê theo tháng sẽ thống kê thu và chi của từng thể loại trong tháng.
 • Biểu đồ thống kê năm là biểu đồ đường thẳng.
 • Biểu đồ thống kê tháng là biểu đồ hình tròn

3. Các kỹ thuật sử dụng

 • Google Authorization Request
 • Google Calendar API
 • Admob
 • Kiểm tra Wifi và 3G
 • Share Reference
 • Async Task
 • Regular Expression
 • DateTime Picker
 • A Chart Engine
3.1 Google Calendar API
  • Calendar:
   • Load calendar
  • Event
   • Load Event
   • Insert Event
   • Update Event
   • Delete Event
  • Tài khoản

[tên tk][số dư][ngân sách][mô tả]
Lưu tài khoản vào ngày 1/1/2012

  • Thể loại

[tên thể loại][thể loại cha][mô tả]
Lưu thể loại vào ngày 2/1/2012

  • Giao dịch

[tên tk][loại gd][thể loại][số tiền][mô tả]

Báo cáo cuối khóa lớp lập trình Android

3.2 Admob (Quảng cáo Google)

Báo cáo cuối khóa lớp lập trình Android

3.3 Kiểm tra Wifi và 3G

Báo cáo cuối khóa lớp lập trình Android

3.4 Share Reference
 • Kiểm tra lần đầu chạy chương trình sau khi cài đặt
 • Lưu tài khoản và mật khẩu
3.5 Async Task
 • Khi ứng dụng thực hiện 1 tác vụ dài -> chiếm 1 khoảng thời gian nhất định
 • VD: ứng dụng phải gửi request lên server để xử lý và trả kết quả về
 • Nếu làm theo kiểu bình thường -> có cảm giác bị treo, đứng hình -> Async Task
 • Gồm 4 bước
  • onPreExecute
  • doInBackground: đặt code thực hiện task vụ dài trong đây. Method này được gọi thông qua hàm execute của instance
  • onProgressUpdate
  • onPostExecute
3.6 Regular Expression
 • Input:
  • [abc][xyz]
 • Output:
  • ArrayList<String> list
  • list.get(1) = abc
  • list.get(2) = xyz
3.7 DateTime Picker

Báo cáo cuối khóa lớp lập trình Android

3.8 A Chart Engine

Báo cáo cuối khóa lớp lập trình Android

ĐỐI TÁC CỦA HOÀNG NGUYỄN

[X]